Accountancy & tax
Voor elke ondernemer

Algemene voorwaarden

Download hier de facturatievoorwaarden

1. Algemene bepalingen

1.1. Op elke offerte en op de overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden exclusief en met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant van toepassing, zelfs indien ze in strijd zijn met de voorwaarden van de klant, behoudens schriftelijk overeengekomen afwijkingen die in geen enkel geval door de klant geïnterpreteerd kunnen worden als een algemene afwijking van de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op de vroegere en/of toekomstige commerciële relaties tussen partijen. Ons akkoord kan in geen geval worden afgeleid uit de omstandigheid dat wij de overeenkomst gesloten zou hebben zonder te protesteren tegen de voorwaarden of gelijkaardige bepalingen van de klant.

1.2. De nietigheid / niet-afdwingbaarheid van een bepaling vervat in één van de artikelen van deze algemene voorwaarden zal op geen enkele wijze het afdwingbare karakter van de andere bepalingen aantasten en de betrokken bepaling zal door Accountantskantoor J. Verschaeren & H. Mertens BV vervangen worden door een geldige / afdwingbare bepaling die de intentie van de partijen zo dicht mogelijk benadert.


2. Uitvoering van de overeenkomst

2.1.Wijzigingen aan de overeenkomst dienen schriftelijk te gebeuren en zullen steeds onderworpen zijn aan onze voorafgaande en uitdrukkelijke goedkeuring.

2.2. Al onze prestaties gebeuren op basis van de afgeleverde documenten en worden geleverd conform de criteria van de middelenverbintenis.

2.3. De klant erkent dat hij voldoende en correct werd ingelicht door Accountantskantoor J. Verschaeren & H. Mertens BV aangaande alle belangrijke elementen van de diensten en dat hij hiervan goede kennis heeft.

2.4. De klant verbindt zich ertoe aan Accountantskantoor J. Verschaeren & H. Mertens BV op doeltreffende wijze en op eigen kosten alle informatie en bijstand te verschaffen die redelijkerwijze vereist / nuttig is voor de levering van de diensten op normale wijze.

2.5. De klant waarborgt dat hij beschikt over alle rechten, bevoegdheden en toelatingen vereist teneinde ons toe te laten de diensten te leveren.


3. Leveringen / Overmacht

In geval van overmacht of van een voorval dat voor Accountantskantoor J. Verschaeren & H. Mertens BV redelijkerwijze een beletsel uitmaakt voor de uitvoering van haar verbintenissen en dat niet aan haar toerekenbaar is, behoudt Accountantskantoor J. Verschaeren & H. Mertens BV zich respectievelijk het recht voor de leverings- / uitvoeringstermijn te verlengen of de overeenkomst met onmiddellijk effect, van rechtswege en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, te beëindigen bij aangetekende kennisgeving aan de klant, zonder dat wij de onvoorzienbaarheid van deze situatie dienen te bewijzen en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Onder overmacht wordt o.m. verstaan brand, watersnood, slechte weersomstandigheden, oorlog, oproer, staking, blokkade, gedwongen sluiting van de onderneming, ziekte, pandemie, ongevallen, een probleem van interne organisatie van de onderneming, in- of uitvoerverbod, transportmoeilijkheden, vertraagde toevoer/gebrek aan toevoer van leveranciers, en dit alles zowel bij Accountantskantoor J. Verschaeren & H. Mertens BV als bij de leveranciers of onderaannemers of andere betrokken derden alsook wanprestaties bij voormelde derden.


4. Einde van de overeenkomst

4.1. De klant heeft het recht om de overeenkomst eenzijdig te verbreken mits integrale betaling van het eventueel reeds gepresteerde en de reeds gemaakte kosten alsook mits betaling van een forfaitaire en onherleidbare vergoeding aan Accountantskantoor J. Verschaeren & H. Mertens BV van 45% van de prijs van het nog niet geleverde gedeelte van de overeenkomst, als verplichte tegenprestatie voor de uitoefening van een eenzijdig verbrekingsrecht.

4.2. In geval van ontbinding van de overeenkomst ten laste van de klant is Accountantskantoor J. Verschaeren & H. Mertens BV gerechtigd tot betaling van het eventueel reeds gepresteerde en de reeds gemaakte kosten en van een forfaitair en onherleidbaar strafbeding ten belope van 90% van de prijs van het nog niet geleverde gedeelte van de overeenkomst, dit onder voorbehoud van ons recht op een grotere (schade)vergoeding indien wij meer schade kunnen aantonen.

4.3. Accountantskantoor J. Verschaeren & H. Mertens BV behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle prestaties op te schorten alsook om de overeenkomst met onmiddellijk effect, van rechtswege en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst noch voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen voor wat betreft het nog niet uitgevoerde gedeelte, bij kennisgeving aan de klant, bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur alsook in geval van de gedeeltelijke of totale stopzetting van de activiteit, de vereffening of de insolvabiliteit van de klant of bij om het even welke wijziging in de juridische toestand van de klant en dit zonder enige verantwoordelijkheid voor de gevolgen hiervan van onzentwege.


5. Prijzen en betaling

5.1. Al onze facturen zijn betaalbaar aan het adres van Accountantskantoor J. Verschaeren & H. Mertens BV, contant en zonder korting. Elke op de vervaldag niet betaalde factuur wordt van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling, verhoogd met een verwijlintrest met een intrestvergoeding gelijk aan deze bepaald in artikel 5 van de Wet op de bestrijding van de betalingsachterstand van 2 augustus 2002, alsook met een conventionele schadevergoeding waarvan het bedrag forfaitair wordt bepaald op 10 % van de onbetaalde bedragen met een minimum van 250,00 EUR.

5.2. Alle facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de acht (8) kalenderdagen na factuurdatum door de klant schriftelijk worden betwist.

5.3. In geen geval kunnen betalingen worden opgeschort, noch op enigerlei wijze gecompenseerd worden zonder schriftelijke en voorafgaande instemming van Accountantskantoor J. Verschaeren & H. Mertens BV.

5.4. Bij niet- betaling op de vervaldag van een factuur vervalt een eventueel toegestane korting en behoudt Accountantskantoor J. Verschaeren & H. Mertens BV zich het recht voor om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle leveringen op te schorten en worden alle nog niet vervallen facturen van rechtswege en automatisch onmiddellijk opeisbaar.


6. Diversen

6.1. Die bepalingen waarvan uitdrukkelijk vermeld is dat ze de duur van de overeenkomst overleven, om welke reden ook, alsook die bepalingen die bedoeld zijn om de duur van de Overeenkomst te overleven waaronder, zonder beperking, artikel 8 van de opdrachtbrief (Aansprakelijkheid), blijven van kracht na het einde van de overeenkomst, voor zolang als nodig voor hun doeleinde.

6.2. Ingeval van enig geschil is het Belgisch recht, uitsluitend van toepassing en zijn de rechtbanken van Antwerpen, Afdeling Mechelen, in voorkomend geval de vrederechter van Mechelen uitsluitend bevoegd.